FILA 0 - 3 dies per la llibertat d'expressió. ACALLAR. Aportació no valida com entrada.

Entrada Fila 0 -no vàlida com entrada- Com arribar

Esdeveniment tancat

Descripció

En castellano mas abajo

-----------

CATALÀ

Fila 0. Son entrades per els que no podeu anar-hi a cap dels 3 dies per la llibertat d'expressió, o que voleu fer una aportació a la Associació Acallar.

* Les entrades Fila 0 no donen acces a cap espectacle, son aportacions económiques en forma d'entrada simbólica


ACALLAR
Associació de Creadors i Artistes per la LLibertat ARtística

Els objectius de l’associació:

 • La promoció, suport i defensa de la llibertat artística, així com de la llibertat d’expressió artística o cultural, en totes les disciplines i modalitats artístiques, culturals o creatives.
 • La promoció, al suport i la defensa del dret dels artistes a crear sense censura ni intimidació.
 • La protecció i defensa dels artistes o creadors enfront dels atacs o amenaces a la seva llibertat artística i d’expressió artística o cultural, incloent la prestació d’ajuda humanitària a artistes o creadors en situació de risc, amb independència del seu lloc d’origen o el país en el qual l’atac o l’amenaça tingui lloc; així com la protecció i defensa dels artistes o creadors que es vegin sotmesos a processos judicials o administratius de qualsevol ordre a causa de les seves creacions o expressions artístiques.
 • La prestació de l’assessorament i les ajudes precises o convenients per a la millor defensa i protecció jurídica dels artistes davant amenaces al seu dret a la llibertat d’expressió artística, davant organismes nacionals o internacionals, òrgans de la jurisdicció o constitucionals i, en general, davant qualsevol organisme o organització competent per a la tutela del dret de llibertat artística o per emetre pronunciaments sobre els límits de la llibertat d’expressió artística o cultural.
 • La denúncia, en la seva més ampli sentit, dels atacs a la llibertat d’expressió artística, bé sigui mitjançant procediments judicials o administratius, bé mitjançant la seva comunicació per qualsevol mitjà per al coneixement i presa de consciència per l’opinió pública.
 • La col·laboració amb altres associacions, organitzacions o moviments socials que promoguin o persegueixin les mateixes finalitats.
 • Qualsevol altra iniciativa o actuació anàloga a les anteriorment exposades, encaminada a la defensa de la llibertat d’expressió artística o cultural.

------------------

CASTELLANO

Fila 0. Son entradas para los que no podeis acudir a ninguno de los 3 dias por la libertad de expresión, ó para los que quereis hacer una aportación a la Asociación Acallar.

* Las entradas Fila 0 no dan acceso a ningún espectáculo, son aportaciones económicas en forma de entrada simbólicas

 ACALLAR

Asociación de Creadores y Artistas por LLibertad ARtistica

Los objetivos de la asociación

 • La promoción, apoyo y defensa de la libertad artística, así como de la libertad de expresión artística o cultural, en todas las disciplinas y modalidades artísticas, culturales o creativas.
 • La promoción, el apoyo y la defensa del derecho de los artistas a crear sin censura ni intimidación.
 • La protección y defensa de los artistas o creadores frente a los ataques o amenazas a su libertad artística y de expresión artística o cultural, incluyendo la prestación de ayuda humanitaria a artistas o creadores en situación de riesgo, con independencia de su lugar de origen o el país en el que el ataque o la amenaza tenga lugar; así como la protección y defensa de los artistas o creadores que se vean sometidos a procesos judiciales o administrativos de cualquier orden a causa de sus creaciones o expresiones artísticas.
 • La prestación del asesoramiento y las ayudas precisas o convenientes para la mejor defensa y protección jurídica de los artistas ante amenazas a su derecho a la libertad de expresión artística, ante organismos nacionales o internacionales, órganos de la jurisdicción o constitucionales y, en general, ante cualquier organismo u organización competente para la tutela del derecho de libertad artística o para emitir pronunciamientos acerca de los límites de la libertad de expresión artística o cultural.
 • La denuncia, en su más amplio sentido, de los ataques a la libertad de expresión artística, bien sea mediante procedimientos judiciales o administrativos, bien mediante su comunicación por cualquier medio para el conocimiento y toma de consciencia por la opinión pública.
 • La colaboración con otras asociaciones, organizaciones o movimientos sociales que promuevan o persigan los mismos fines.
 • Cualquier otra iniciativa o actuación análoga a las anteriormente expuestas, encaminada a la defensa de la libertad de expresión artística o cultural.

Com arribar

Entrada Fila 0 -no vàlida com entrada-
carrer llibertat
palma, Illes Balears

Organitzat per

ACALLAR